Privacy en Voorwaarden

Privacy
Bij de uitoefening van de werkzaamheden door Informatieteam B.V. wordt gehandeld in overeenstemming met de in Nederland geldende regelgeving en in het bijzonder met de in de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302, CBP) neergelegde voorwaarden. Ook is de werkwijze van Informatieteam B.V. (voor zover mogelijk) in overeenstemming met de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus.

De verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter voldoening van de opdracht zoals door onze opdrachtgever omschreven. De gegevens worden niet aan anderen dan onze opdrachtgever beschikbaar gesteld. Naast het recht om gebruik te maken van de mogelijkheid om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen heeft degene van wie gegevens worden verzameld het recht deze gegevens in te zien.

Voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten kunt u zich tot ons wenden.

Voorwaarden
Op de door Informatieteam aangegane opdrachten gelden de volgende voorwaarden:

1. De opdrachtgever dient schriftelijk te kennen te geven ten aanzien waarvan de te leveren informatie wordt gebruikt.
2. Informatieteam B.V. heeft te allen tijde het recht de opdracht te weigeren of een opdracht te staken, dan wel het recht te weigeren de gevraagde gegevens te verstrekken indien: het doel in verband waarmee Informatieteam B.V. gegevens verstrekt in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden; de door Informatieteam te verstrekken gegevens redelijkerwijs niet het door de cliënt aangegeven doel kunnen dienen; als gevolg van de door Informatieteam B.V. te verstrekken gegevens de persoonlijke levenssfeer van de bij deze gegevens betrokken personen onevenredig zwaar zou worden geschaad.
3. Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds intrekt, is deze in beginsel gehouden de werkzaamheden van Informatieteam B.V. te vergoeden.
4. Indien Informatieteam B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en geeft de opdrachtgever nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Informatieteam B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
5. Aangaande de gegevens die door Informatieteam B.V. in opdracht worden verstrekt wordt geen aansprakelijkheid aanvaard wat betreft eventuele onjuistheid van deze gegevens.
6. De opdrachtgever vrijwaardt Informatieteam B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
7. Indien de informatieverwerving/ -verstrekking gaat om persoonsgegevens, dan is Informatieteam B.V. verplicht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens de betrokken persoon in te lichten en is zij op verzoek verplicht mede te delen welke gegevens over hem/haar zijn geregistreerd.
8. Indien de informatieverwerving/ -verstrekking rechtspersonen betreft, is Informatieteam B.V. op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden deze rechtspersonen in te lichten over het feit dat gegevens in registratie zijn genomen. Mocht de informatieverwerving/- verstrekking gaan over eenmansbedrijven, kleine ondernemingen, maatschappen of vennootschappen onder firma, dan is Informatieteam B.V. gehouden deze entiteiten in te lichten over registratie van hun gegevens.
9. Alle geschillen die tussen partijen op grond van een verstrekte opdracht mochten ontstaan zullen, onder toepassing van Nederlands Recht, worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen.


Ten aanzien van de website www.informatieteam.nl gelden de volgende voorwaarden:

1. Bij het samenstellen en het up-to-date houden van onze internetpagina www.informatieteam.nl betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De mogelijkheid bestaat echter dat informatie niet meer correct blijkt te zijn. Informatieteam B.V. is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die op basis hiervan worden ondernomen.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten op óf verbonden aan onze website www.informatieteam.nl behoren uitsluitend toe aan Informatieteam B.V.
3. Behalve de in óf krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van onze internetpagina www.informatieteam.nl verveelvoudigd óf worden openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Informatieteam B.V.
4. Sommige links op de website www.informatieteam.nl voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Hierop heeft Informatieteam B.V. geen controle. Informatieteam B.V. is om die reden niet verantwoordelijk voor enig aspect van de desbetreffende informatie.
5. Bezoekers van de internetpagina www.informatieteam.nl doen dat anoniem. Informatieteam B.V. verzamelt géén gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website www.informatieteam.nl worden wél verzameld.